برانکو: از باشگاه به من گفته اند درباره کروش صحبت نکنم

برانکو: از باشگاه به من گفته اند درباره کروش صحبت نکنمبرانکو: از باشگاه به من گفته اند درباره کروش صحبت نکنم

برانکو: از باشگاه به من گفته اند درباره کروش صحبت نکنم